Hotpoint ariston ecft 1813 hl: Hotpoint-Ariston ECFT 1813 HL —

[Страница 4/9] - Техническое руководство: Холодильник HOTPOINT-ARISTON ECFT 1813 HL, ECFT 1813 SHL

21

4

CIS

Îïèñàíèå èçäåëèÿ

K

Z

Са тандырулар мен 

сыныстар

!  Б л  н с аулы ты  са та ыз.  Ол  то азыт ышты 
сатып  ал ан, 

берген 

немесе 

жа а 

п тер-

ге к шкен жа дайларда жабды пен б рге болуы 

ажет,  я ни  жа а  иес   оны   ж мыс  стеу 

ж не  о ан 

ызмет  к рсету ережелер мен таныса 

алатын болуы керек. 
!

  Н с аулы ты 

м

ият 

о ып  

шы ы ыз: 

онда 

то азыт ышты 

орнату 

мен

 

пайдалану 

ау пс зд г  туралы ма ызды м л меттер  бер лген.

1.  То азыт ыш  жайды  

ш нде  пайдалану 

ш н 

з рленген.  

андай  жа дай  болса  да,  оны  далада 

пайдаланба ыз. 

2.  То азыт ыш 

й  жа дайында  м здатыл ан  ж не 

сал ындатыл ан  та амдарды  осы  н с аулы а  с йкес 
м здату 

ж не 

са тау 

ш н 

пайдаланылуы 

ажет. 

Балаларды  

то азыт ышты 

лкендерд

арауынсыз пайдалануларына р

сат етпе з. 

3.  То азыт ышты   салма ы  ауыр,  к ш

зге  сен мд

бол ан жа дайда  ана  оз алты ыз. 
4. Ыл ал  олдармен то азыт ышты  стама ыз..
5.  зарт ыштар мен ауыстыр ыштарды пайдаланба ыз! 
Есте  са та ыз,  ауыстыр ыштар  мен 

зарт ыштарды 

пайдалану  ар ылы  то азыт ышты  осу  потенциалды 
жану  оша ын  тудырады. 

нд руш   ауыстыр ыштар  мен 

зарт ыштарды,  сондай-а  

имасы  пайдаланылатын 

уат а  с йкес  келмейт н  осылыс  кабел н  пайдалану 

салдарынан 

пайда 

бол ан 

жанып 

кету 

ш н 

жауапкерш л к  ж ктемейд .   То азыт ышты  ор-
нату  кез нде 

жел  

мен 

то азыт ышты

электр 

аспаптарыны   сипаттамаларыны

с йкест г н  тексер п  алу 

ажет. 

оректенд ру 

шнуры 

за ымдан ан 

жа дайда 

оны 

арнайы 

шнурмен 

немесе 

нд руш ден 

немесе 

оны  

к л нен 

алын ан 

арнайы 

жина пен  ауыстыру 

ажет.  Кабельд   тек  б л кт

мамандар  ана ауыстыруы керек.
6. 

То азыт ышты  

шк  

сал ындатушы 

бет-

тер н 

стама ыз, 

с ресе  егер 

олдары ыз  су 

болса. 

М здат ыштан 

жа а 

ана 

шы-

арыл ан 

м з 

кесектер н 

аузы- ыз а салма ыз – жерг л кт   с к алуы ыз м мк н. 
7.  Кез  келген  жуу  немесе  ызмет  к рсету  операцияларын 
орындар алдында то азыт ышты жел ден шы ары ыз. 
8. 

Егер 

то азыт ыш 

ес г нде 

лпы 

бар 

еск

то азыт ышты  ауыстыру а  арнал ан  болса,  еск
то азыт ышты 

ла тырар 

алдында 

лыптайтын 

рыл ыны  стен  шы- ары ыз  немесе 

шеш п  алы ыз.

  Б л  ла тырыл ан  заттармен 

ой-

нап 

ж р п, 

то азыт ышты

 

ш не 

лыптанып 

алуы м мк н балаларды са тандыру  ш н жасалады. 

9.  Стандартты  емес  жа дайлар  орын  ал ан  кезде 
то азыт ышты  жел ден  суырып,  сервист к  орталы а 
хабарласы ыз.  Оны   телефоны  кеп лд к 

жатында 

(сервист к 

сертификатта) 

жазыл ан. 

Серви-

ст к 

орталы

а  хабарласар  алдында  «А аулар 

ж не оларды жою т с лдер » б лм н о ып шы ы ыз. 
10.  То азыт ышты   конструкциясын 

згертуге  ж не 

нд руш  

кеп лд кт  

ж ндеуге 

к летт к 

бермеген адамдарды  араласуына тыйым салады. 
11. 

НАЗАР 

АУДАРЫ ЫЗ! 

То азыт ышты

арты 

абыр асынын 

(конденсаторды  

торшасын) 

газ  плитасын  ске  осу  ш н  пайдаланылатын  ж мса
газ металл же шес не тиг зуге тыйым салынады.  

12.  Егер    то азыт ышы ызды  енд   пайдаланбау а 

шеш м 

абылдаса ыз,  оны  ла тырар  алында 

утильдеуд   ойластыры ыз.  То азыт ышы ызда 
о шаулан ан  к б ктег   циклопентан  газы  бар, 
б л  жа дайда  утильдеуге жауапты жерг л кт   йыммен 
хабарласуы ыз  ажет. 
13.  Аспапты  айтара  ске  осуды  (егер  абайсызда 

ш п  алса) 5-10 минуттан кей н ж зеге асыры ыз. 

Б л  н мд  д рыс утильдеу. WEEE 
(Еуропалы   ода

а  ж не  тоз ан  т рмысты

 

техникаларды  жинау   ж не  утильдеу  ж йес

 

бар бас а да Еуропа елдер  не таралады.)

н мдег   немесе 

дебиеттег   б л  та ба  н мн

орша ан  орта а  алды тарды   ба ылаусыз  таралуы 

салдарынан зиян келт руд  болдырмау  ш н, сондай-а
материалдарды  айта 

деу ж не  айтара пайдалану 

процестер н  о тайландыру  ш н  бас а  т рмысты

алды тармен б рге утильденбеу  керек екен н б лд ред .  

Т тынушы  тоз ан  жабды ьы  арнайы  абылдау 

пункттер не 

тк зу не 

немесе, 

егер 

лтты

за намаларда  р

сат  ет лген  болса,  сондай  жа а 

н мд   сатып алу жа дайында компания а  айтаруына 

болады

НАЗАР  АУДАРЫ ЫЗ!  Егер  аспаба ыз    R600a 

хладагент мен толтырыл ан болса (сервист к сертификатта 
ж не  аспапты   ш ндег   табличкада  к рсет лед ), 
ескертем з  б л  –  изобутан  –  жанатын  таби и  газ. 
Хладагентт к жиег  абайсызда за ымданса, кез келген 
ашы  оттан немесе потенциалды жану к здер нен аула
болы ыз, то азыт ыш т р ан жайда м ият желдет

з. 

Жай  аума ы  б йымда ы 

рб р  8  г  R600a 

хладагент не

 1 м

3

 болуы керек. То азыт ышы ызда ы 

хладагент

 к лем  то азыт ышты   ш ндег  паспортты

деректер бер лген табличкада к рсет лген. 

А ау  белг лер   бар  ж не  ж нд л г не  к м н 

келт рген 

то азыт ышты 

еш ашан 

оспа ыз, 

авторландырыл ан сервист к орталы а хабарласы ыз.

НАЗАР 

АУДАРЫ ЫЗ! 

рыл ыны

 

ш нде электр аспаптарын пайдаланба ыз. 

НАЗАР АУДАРЫ ЫЗ! 

рыл ыны  корпусында 

немесе  осымша  конструкцияда  орналастырыл ан 
вентиляциялы  тес ктерд  жаппа ыз!

НАЗАР  АУДАРЫ ЫЗ!  Хладагент  жиектер н

 

за ымдануына жол берме з.

НАЗАР АУДАРЫ ЫЗ!  нд руш   сын аннан бас а 

ер ту процес н жылдамдат ыш 

ралдарды немесе 

бас а механикалы  

рыл ыларды пайдаланба ыз.

ВКЛ/ВЫКЛ  -    нажатием  данной  кнопки  можно  включить 
весь прибор в целом (как холодильную, так и морозильную 
камеры).  Красный  светодиод  указывает,  что  прибор 
выключен,   зеленый светодиод   что прибор работает. Для 
отключения холодильника достаточно однократно нажать 
кнопку  (не удерживая ее).

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА   Настройка температуры -
позволяет  изменять  настройки  температ уры  в 
морозильной камере, с соответствующим   отображением 
на дисплее.

Сенсорная  кнопка  SUPER  FREEZE  Включает  или 
вык лючает  функцию  SUPER  FREEZE  (быстрая 
заморозка). На дисплее  отображается SF.
Функция автоматически отключается в течение 24  часов.

Установка температуры:
Если  прибор  включен,  дисплей    морозильной  камеры 
показывает  температуру,  установленную  в  данный 
момент.  Для  ее  изменения  просто  нажмите  на  кнопку   
настройки  температуры  в  морозильной  камере.  В 
частности,  при  каждом  нажатии  на    кнопку,  температура 

0

увеличивается  или  уменьшается  на  1 C.  Значения 
температуры,  которые  могут  быть  выбраны    в 

0

0

0

0

0

0

морозильной камере: -18 C, -19 C, -20 C, -21 C, -22 C, -24 C 

0

и -26 C.

Сигнал  тревоги  -    символ  DR,  звуковая  индикация  и 
мигающая лампа освещения сигнализируют о не закрытой 
двери холодильного отделения.

ВКЛ/ВЫКЛ

Настройка температуры

морозильной камеры

Индикатор МК

SUPER FREEZ

Freezer

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ

Super Freez

Холодильник Hotpoint-Ariston ECFT 1813 HL - двухкамерный двухдверный отдельностоящий холодильник с морозильником снизу | Твой холодильник


Холодильник ECFT 1813 HL

Марка

Hotpoint-Ariston

Количество камер

двухкамерный

Наличие морозильника

с морозильником

Расположение морозильника

снизу

Тип техники

отдельностоящий

Количество дверей

двухдверный

Перевешиваемые двери

есть

Функция разморозки

No Frost

Цвет

белый

Компрессоров

1

Класс энергопотребления

A (365 кВтч в год)

Ширина

600 мм.

Высота

1850 мм.

Глубина

670 мм.

* Технические параметры Hotpoint-Ariston ECFT 1813 HL действительны на момент заполнения.

Дополнительные данные

Объем: 303 литра из них 228 литров холодильная камера и 75 литров морозильная

Управление: цифровой дисплей, электронное

Автономное сохранение холода: 13 часов

Максимальный уровень шума: 43 дБ

Материал полок: ударопрочное стекло

Сигналы:

 • об отключении питания: световая индикация
 • об открытой двери: звуковой

Дополнительные возможности:

 • освещение в холодильной камере
 • зона свежести
 • регулируемые ножки

Краткое описание

Купить надежный двухкамерный холодильник с морозильником не так-то просто. Познакомьтесь с моделью ECFT 1813 HL от Hotpoint-Ariston. Тип расположения такой техники на кухне — отдельностоящий. Оборудованная одним компрессором техника для охлаждения и заморозки отлично справляется со своей задачей.

Цвет предлагаемой модели — белый. Такой двухдверный аппарат многим приходится по вкусу. Система разморозки No Frost позволит без лишнего труда ухаживать за холодильником ECFT 1813 HL.

За управление режимами работы отвечает цифровой дисплей и электронное реле регулятора. Конструкционно камера для заморозки находится снизу, что вовсе не мешает её функциональному использованию. Уровень потребляемой энергии соответствует классу A, что ставит такой холодильник от Hotpoint-Ariston в ряд достаточно экономичных моделей.

В холодильной камере:

В морозильной камере:

 • лоток для яиц
 • полки на дверце
 • ящик для фруктов и овощей x 1
 • лоток для льда
 • ящик x 3

Холодильник Hotpoint-Ariston ECFT 1813 Вопросы и ответы о холодильнике Hotpoint-Ariston ECFT 1813

Задайте вопрос по этой модели и кто-нибудь обязательно ответит
ильнур 11 октября 2013, 23:33 #
не работает панель управления hotpoint-ariston ecft 1813 shl почему?→

нажимаешь на кнопку выключения он просто пищит , одним словом не одна кнопка не работает

Скорее всего для выключения надо дольше удерживать кнопку.

Но, если и остальные кнопки, регулировки температуры никак не реагируют на нажатие, тогда обратитесь в сервисный центр.

Jkmuf 26 апреля 2013, 14:05 #
есть ди в морозильной камере холодильника hotpoint ariston 1813 shl звуковой сиг→

есть ди в морозильной камере холодильника hotpoint ariston 1813 shl звуковой сигнал. В описании есть, а в жизни нет?

Звуковой сигнал незакрытой дверцы есть в холодильной камере.

8 февраля, 06:03 #
температура 0 вхолодильной камере.как поднять→

Регулировка температуры холодильной камеры находится внутри, там есть поворотная ручка, попробуйте отрегулировать ей.

17 апреля 2020, 23:20 #
Где дренажное отверстие→

В морозильной камере в поддоне образуется лед

Здравствуйте. Рекомендуем Вам обратиться за консультацией по телефону нашей сервисной службы — 8 800 3333 887. С уважением, команда Hotpoint.

2 июня 2017, 20:46 #
можно ли отремонтировать модуль или купить новый→

Случилась неприятность-перетерся шлейф,вследствие чего при каждом открывании двери раздавался докучающий писк,попытался устранить неисправность по глупости своими силами,но произошло замыкание и холодильник совсем перестал работать.мастер забрал модуль,но после диагностики сказал,что не отвечает сам процессор и починить нет возможности.посоветуйте,как быть?можно ли где-то найти такой же модуль?неужели его и правда нельзя починить?

Советуем поинтересоваться в других сервисных центрах (можно и в телефонном режиме)

28 января 2017, 12:35 #
не работает понель управления хотпоинт аристон почему?→

Обратитесь в сервисный центр, нужно чтобы посмотрел мастер. Удаленно сложно сказать в чем проблема.

14 ноября 2014, 17:53 #
перевешиваются ли полки в нем?→
Андрей4 февраля 2015, 07:35

да перевешиваются

6 августа 2014, 22:12 #
Постоянно пикает панель управления и мигают режимы, что случилось?→
J17 августа 2014, 11:59

Вы можете получить консультацию официального представителя по этим телефонам:
Сall-центр
8 800 333 3887
Экспресс-линия
7 800 3333 887

10 декабря 2013, 17:25 #
как перевесить дверцы?→

как перевесить дверцы? в инструкции про это нечего не сказано и можно ли перевесить только верхнюю дверцу?

нет перевесить дверцы по разному нельзя, они перевешиваются вместе, там ничего сложного нет просто откручиваются кронштейны и прикручиваются на другую сторону

ДенисАлександр П. 6 ноября 2014, 11:51

Есть ли инструкция как это сделать? В двери холодильной камеры присутствует провод для дверного дисплея, как он перемещается?

Александр 6 августа 2013, 09:58 #
появился конденсат на трубках.течет на пол.что делать?→

обратитесь в сервисный центр

Влад 16 июля 2013, 21:47 #
4 октября 2015, 13:17 #
как снять дисплей на холодильнике аристон→
14 июля 2014, 07:46 #
для чего дополнительный болтик-заглушка?куда его вставлять?→
12 июля 2014, 13:55 #
пенопласт внутри→

Внутри холодильной камеры, в вентиляционных отверстиях есть пенопласт, нужно его убирать? и как? в инструкции про это не сказано

Последний раз товар продавался за:

37 620 р.

Товар устарел

Инструкция Холодильника Hotpoint-Ariston ECFT 1813 HL

Не морозит вопрос
Перемораживает вопрос
Не выключается вопрос
Не включается вопрос
Покрывается льдом вопрос
Протекает вопрос
Сильно шумит вопрос
неохлаждает верхния камера неработает вентилятор вопрос
сыл31000 свет есть но мотор не включается вопрос
Температура на табло "прыгает" Температура в холодильной и морозильной камерах "прыгает": 0 -18; +7 -15; +4 -18 вопрос
постоянно пищит звуковая сигнализация пищит короткий звук с перерывом через 1-у секунду. вопрос
Лампа светит не полностью вопрос
холодильник орск 220-1 скапливаеться вода внизу отверстия и не уходит вопрос
светится желтая лампочка вопрос
мерцает внешнее табло моргают 6 кнопок , остальное табло не горит , холодильник работает и морозит вопрос
Постоянно горит свет в камере Лампа горит при закрытой дверце. Контактов выключателя нет. вопрос
Не працює льодогенератор Не робить лід вопрос
LG Gr S462 QVC не холодит нижняя камера вопрос
морозильная камера морозит холодильная не холодит вопрос
Выдаёт ошибку AF Холодильник выдаёт ошибку AF вопрос
Неисправен клапан выдачи льда Выпала резинка,как вставить обратно? вопрос
горит постоянно красная лампочка вопрос
Греется вилка шнура при работе камеры. Греется вилка шнура вопрос
появляется вода в нижней камере холодильника FR 3501 Протирали воду, но она (вода) появляется снова. Кто-то сказал, что засорился дренаж. Как устранить данную проблему? вопрос
Холодильник модель FR-260Полетело рыле Как снять рыле,сколько стоит новое рчтоб поменять и где модно приобрести еле вопрос
перемораживает вопрос
Сьедает 4 квт в сутки вопрос
Перекосилась верхняя дверца холодильника Бирюса-132R Зазор между верхней дверцей и верхней панелью холодильника не равномерный. вопрос
Сильно вопрос
Сильно греется наружная стенка по всей высоте. В чем причина? вопрос
Греется снаружи Сильно греется наружная стенка по всей высоте. В чем причина? вопрос
Снять патрон Когда лампочка ввернута, она не горит вопрос
Самсунг rl26bcas.на дисплее показываетd5 и сигнал даёт вопрос
выдает поломку С001 выдает поломку С001 вопрос
Нет света в основной камере При открытии дверцы основной камеры некоторое время (1 минута) светгорит и гаснет вопрос
Не выключается Атлант хм 4011 000 вопрос
RL34SCVB периодическое отключение самопроизвольно периодически отключается - компрессор не работает, свет не горит, индикация морожения не горит вопрос

Запчасти для холодильника Hotpoint-Ariston

Hotpoint-Ariston MSZ 701 NF
Лоток для ледогенератора
2021-04-25 14:21:21

Hotpoint-Ariston EBF 20223 X F
Средний ящик морозильной камеры. Ящик целиком или передняя панель (если она съемная): http://prntscr.com/11owlxx
2021-04-19 11:44:41

Hotpoint-Ariston HF 6201 X R
панель зоны свежести
2021-04-07 11:59:19

Hotpoint-Ariston HF 4200 W
уплотнитель обеих дверей для холодильника Hotpoint-Ariston HF 4200 W
2021-04-05 10:15:34

Hotpoint-Ariston HF 4200 W
Дверная ручка (2шт)
2021-03-30 22:00:59

Hotpoint-Ariston HBM 1201.4
Плафон освещения в сборе
2021-03-24 20:34:41

Hotpoint-Ariston hotpoint ariston BMBL1825 F/HA
Резинка Уплотнителя верхней камеры .
[email protected] 2021-03-19 21:56:03

Hotpoint-Ariston hotpoint ariston BMBL1825 F/HA
Резинка Уплотнителя верхней камеры .
[email protected] 2021-03-18 19:10:25

Hotpoint-Ariston EDF 450 X
Уплотнитель дверей
2021-02-27 14:19:33

Hotpoint-Ariston HF4180 W
Термостат
2021-02-04 10:38:50

Hotpoint-Ariston BCB 33 AA E
Отличная дверца верхнего отдела морозильной камеры SUPER FREEZE .размер 39×14 см.
2021-01-28 09:02:54

Hotpoint-Ariston HF 9201 B RO
Ролик крепления для корзицы фреш, или заморозки
[email protected] 2021-01-18 16:15:45

Hotpoint-Ariston HF 9201WRO
нижняя полка прозрачная Super Cool
2021-01-15 10:50:00

Hotpoint-Ariston EBF20223F
Плата управления
2021-01-09 15:50:07

Hotpoint-Ariston ENTMH 19211 FW SN 410130104
ТЭН к морозильному отделению
2020-12-28 08:30:13

Hotpoint-Ariston E4DY AA X C
ящик нулевого охлаждения
2020-12-24 13:10:54

Hotpoint-Ariston HBD 1201. 3 M NF H
верхняя полка морозильной камеры
2020-12-23 16:31:43

Hotpoint-Ariston msz 701nf
Здравствуйте. Нужен нижний ящик для овощей.
[email protected] 2020-12-21 19:35:30

Hotpoint-Ariston MBZE 45 NF BAR 508250063
Щиток на верхний, средний, Нижний ящики морозилки
2020-12-20 21:06:26

Hotpoint-Ariston EBGh30243F
Панель (среднего/нижнего) ящика морозильной камеры
2020-12-20 18:24:19

Hotpoint-Ariston ECFB1813HL S/N411102529*58871790010
Шлейф LCD
2020-12-18 13:22:42

Hotpoint-Ariston ECFB1813Hl S/N411102529*58871790010
Шлейф LCD
2020-12-18 13:18:01

Hotpoint-Ariston EBQH 20243 F
Шлейф для модуля управління
2020-12-13 15:55:33

Hotpoint-Ariston ERFV 402 XS
уплотнитель для холодильника размер 107 на 57
2020-12-11 12:19:15

Hotpoint-Ariston EBGH 20243F , S/N 510194060
Верхний ящик в морозильной камере
Добрый день. Нужна верхний ящик 1/3 , в морозильной камере. Спасибо 2020-12-07 11:59:37

Hotpoint-Ariston HF 9201 B RO
нижний выдвижной ящик прозрачный
2020-12-03 09:52:07

Hotpoint-Ariston BMBL2022CF
Панели к верхнему и среднему ящику морозильной камеры. Крышка к овощному ящику
2020-11-28 15:53:24

Hotpoint-Ariston HBT1181.3NFH 19509874001
электронный блок управления тепловое реле вентилятор охлаждения
2020-11-25 15:15:04

Hotpoint-Ariston entyh29221fwl серийний иномер 212150069
датчик температуры холодильной камеры
2020-11-09 17:57:55

Hotpoint-Ariston EBDH 18223 F
Панель верхнего ящика морозильной камеры
2020-10-29 20:15:48

Запчасти для холодильника Hotpoint-Ariston

холодильник Hotpoint-Ariston BTSZ 1632
вентилятор
2016-04-06 20:47:52

холодильник Hotpoint-Ariston ECFD 2013 SHL

2016-04-06 10:42:16

холодильник Hotpoint-Ariston Sn 305211473 58780850110
Датчик температурного контроля
2016-04-06 10:37:53

холодильник Hotpoint-Ariston RMB 1185. 1SF
вентелятор
2016-04-06 08:42:24

холодильник Hotpoint-Ariston ECF 2014 L
ЯЩИКИ. в свм холодильник и в морозилку.
пожалуйста свяжитесь со мной по почте, в теме прошу написать "ящики для холодильника" 2016-04-05 19:57:28

холодильник Hotpoint-Ariston HBD 1201.3 M F H
Добрый день, нужна нижняя полка (которая над ящиков для овощей). Интересует стоимость полки и доставка до г. Екатеринбурга. эл.адрес [email protected]
2016-03-31 09:18:27

холодильник Hotpoint-Ariston HBM 1180.4
Уплотнитель верней двери
2016-03-28 20:09:39

холодильник Hotpoint-Ariston BMBL2022 CF
крышка овощной камеры
2016-03-27 17:30:51

холодильник Hotpoint-Ariston EBYh28242F
Плата управления
2016-03-27 17:26:57

холодильник Hotpoint-Ariston E4DG AAA X O3

полка для холдильника 2016-03-25 10:44:57

холодильник Hotpoint-Ariston rmba 1200
уплотнитель для холодильника
2016-03-22 21:10:23

холодильник Hotpoint-Ariston ECFD 2013 XL
Крышка секции ,,Свежесть,,
Просьба перезвонить 2016-03-21 19:35:34

холодильник Hotpoint-Ariston MSZ 702 NF
Лоток для льда
2016-03-21 08:47:13

холодильник Hotpoint-Ariston BCB 33 A
Нижняя полка прозрачная ~470*300
2016-03-21 08:19:12

холодильник Hotpoint-Ariston
двигатель вентилятора 220-DAO 2. 5
2016-03-18 14:25:39

холодильник Hotpoint-Ariston MBA 3832V
плата
2016-03-14 18:20:35

холодильник Hotpoint-Ariston HBM 1201.4F
нижняя полка прозрачная 52,5 х 32,5
нижняя прозрачная полка закрывающая овощной контэйнер 2016-03-10 07:36:38

холодильник Hotpoint-Ariston HBD1182.3NFH S/N312094597-58780870110
ВЕНТИЛЯТОР
2016-03-07 15:17:47

холодильник Hotpoint-Ariston HBM 1201.4 NF H
пусковое реле для компрессора
2016-03-07 11:21:41

холодильник Hotpoint-Ariston RMBA 2200
Верхняя дверь
2016-03-05 09:42:09

холодильник Hotpoint-Ariston ECF 2014XL
Компрессор
2016-03-02 21:58:26

холодильник Hotpoint-Ariston NEBGH 20243 F
ДАТЧИК ОТТАЙКИ
2016-02-29 21:31:06

холодильник Hotpoint-Ariston HBD1182. NFH №007140626*58392040001 ТУ 5156-03490531251-2006 wt-sng
отделение для замораживания ,верхний ящик
2016-02-25 22:43:50

холодильник Hotpoint-Ariston MBL 1811 S
плата управления
[email protected]2016-02-23 11:27:33

холодильник Hotpoint-Ariston HBM 1201.4
уплотнительная резинка для морозильной камеры
2016-02-20 21:17:34

холодильник Hotpoint-Ariston BCB 313 AVEI FF
полки в холодильник
2016-02-20 08:32:23

холодильник Hotpoint-Ariston rmba2185.lx
Уплотнитель
уплотнитель на морозильную камеру 2016-02-17 15:33:43

холодильник Hotpoint-Ariston EBYH 18242 F
Модуль(плата)управления
2016-02-15 17:14:49

холодильник Hotpoint-Ariston HBN 1201. 1
верхний ящик морозильной камеры
2016-02-13 12:39:45

холодильник Hotpoint-Ariston ECFB 1813 HL
полка двери верхняя/средняя
[email protected]2016-02-07 11:48:39

Ремонт холодильников Аристон на дому в Красноярске

Ремонт холодильников Аристон в Красноярске

Несмотря на то ,что Аристон прекратил выпуск своей линейки холодильник, есть много пользователей этой марки. Как и все оборудование, нуждаются в регулярном техническом осмотре, и ремонте. Холодильник хотпоинт Аристон оснащены электронным оборудованием. В случае неполадок, выдает на экран коды ошибок. Благодаря такой функции можно вовремя провести диагностику и ремонт. 

Возможные нарушения холодильника Аристон

 • Шум, шипит, щелкает;
 • Одна из камер может не холодить;
 • Горит красный индикатор;
 • Не выключается освещение;
 • На стенках замерзает лед;
 • Создаются подтеки.  

Ремонт холодильников Хотпоинт Аристон по выгодной цене

В ранних моделях, индикатор указывал на общую проблему, а в поздних, -на конкретную неполадку. Ремонт холодильника ariston требует вызова мастера в любом случае. Наша команда компании “Эконом-мастер” эффективно устраняет погрешности любых марок холодильников. Наша задача-качественный и своевременный ремонт холодильников хотпоинт Аристон. 

Как мы работаем

 • Бесплатный выезд специалиста;
 • Скидки от объема работы;
 • Скидки в летний период;
 • Предоставление скидки пенсионерам.

Не задерживайте с ремонтом холодильника. Воспользуйтесь нашими профессиональными услугами “Эконом-мастер”!

Hotpoint-Ariston HBM 1180.3 NF Hotpoint-Ariston HBM 1201.4 NF Hotpoint-Ariston HBD 1201.3 M NF H Hotpoint-Ariston E4D AA SB C
Hotpoint-Ariston HBM 1180.4 Hotpoint-Ariston HBD 1201.3 SB NF H Hotpoint-Ariston BCB 31 AA Hotpoint-Ariston HBD 1182. 3 NF H
Hotpoint-Ariston HBD 1201.4 NF Hotpoint-Ariston HBM 1201.4 Hotpoint-Ariston BCB 31 AA E Hotpoint-Ariston RMUP 100 SH
Hotpoint-Ariston BCB 33 AA F Hotpoint-Ariston BCB 33 A F Hotpoint-Ariston BCB 33 AA E Hotpoint-Ariston E4D AA B C
Hotpoint-Ariston HBM 1181.4 SB Hotpoint-Ariston HBM 1181.3 X NF Hotpoint-Ariston HBM 1202.4 M NF H Hotpoint-Ariston HBM 1201.3 S NF H
Hotpoint-Ariston HBM 1161.2 Hotpoint-Ariston BD 2422 Hotpoint-Ariston HBM 1181.2 NF Hotpoint-Ariston HBU 1181.3 X NF H O3
Hotpoint-Ariston HBC 1181.3 M NF H Hotpoint-Ariston BF 1422 Hotpoint-Ariston HBM 1181.3 S H Hotpoint-Ariston HTM 1161.20
Hotpoint-Ariston BD 2922 Hotpoint-Ariston BTSZ 1632 Hotpoint-Ariston HBC 1201.4 NF H Hotpoint-Ariston HBU 1181.3 NF H O3
Hotpoint-Ariston HBM 1161. 2 X Hotpoint-Ariston HBC 1201.4 S NF H Hotpoint-Ariston HTM 1161.2 X Hotpoint-Ariston RMUP 100 X H
Hotpoint-Ariston HBU 1201.4 NF H O3 Hotpoint-Ariston BFS 1222.1 Hotpoint-Ariston HBM 2181.4 X Hotpoint-Ariston E4D AA X C
Hotpoint-Ariston HBC 1181.3 X NF H Hotpoint-Ariston BF 1022 Hotpoint-Ariston HBU 1201.4 X NF H O3 Hotpoint-Ariston HBC 1201.3 M NF H
Hotpoint-Ariston HBD 1202.3 X NF H O3 Hotpoint-Ariston HBT 1181.3 X NF H Hotpoint-Ariston HBT 1201.3 M NF H Hotpoint-Ariston HBT 1181.3 M NF H
Hotpoint-Ariston HBT 1201.4 NF H Hotpoint-Ariston HBT 1201.4 NF S H Hotpoint-Ariston HBD 1201.4 NF H Hotpoint-Ariston HBM 1181.3 NF
Hotpoint-Ariston EC 2011 Hotpoint-Ariston HBC 1181.3 S NF H Hotpoint-Ariston HBC 1181.3 NF H Hotpoint-Ariston HBM 2201.4L H
Hotpoint-Ariston ECFB 1813 HL Hotpoint-Ariston HBM 1201. 1 Hotpoint-Ariston ECF 2014 L Hotpoint-Ariston ECFT 1813 SHL
Hotpoint-Ariston HBM 2201.4 X H Hotpoint-Ariston HBD 1201.3 X NF H Hotpoint-Ariston BCM 33 A F Hotpoint-Ariston HBM 1201.3
Hotpoint-Ariston HBT 1181.3 NF H Hotpoint-Ariston EC 1824 H Hotpoint-Ariston HBT 1181.3 S NF H Hotpoint-Ariston BCM 31 A
Hotpoint-Ariston HBM 1201.4 F H Hotpoint-Ariston BD 2421 Hotpoint-Ariston BIA 16 NF X Hotpoint-Ariston BD 2931
Hotpoint-Ariston HBM 1202.4 MN Hotpoint-Ariston BCB 31 AA F C Hotpoint-Ariston BCB 33 AAA FC O3 Hotpoint-Ariston EBLH 18223 F O3
Hotpoint-Ariston EBYH 18262 F Hotpoint-Ariston HBM 1182.4 V Hotpoint-Ariston EBFH 18223 X F Hotpoint-Ariston EBF 20223 X F
Hotpoint-Ariston ENTYH 19261 FW Hotpoint-Ariston ENTMH 19211 FW Hotpoint-Ariston EBY 18211 F Hotpoint-Ariston EBM 18220 X F
Hotpoint-Ariston EBM 17220 NX Hotpoint-Ariston EBM 17210 Hotpoint-Ariston EBYH 18213 F O3 Hotpoint-Ariston EBGH 20243 F
Hotpoint-Ariston EBMH 18221 V O3 Hotpoint-Ariston EBGH 20283 F Hotpoint-Ariston EBM 18220 NX Hotpoint-Ariston HBT 1181. 3 X N
Hotpoint-Ariston ENTMH 19221 FW Hotpoint-Ariston EBYH 18221 NX Hotpoint-Ariston EBLH 18211 F Hotpoint-Ariston ENTYH 19221 FWL
Hotpoint-Ariston EBYH 18242 F Hotpoint-Ariston EBGH 20223 F Hotpoint-Ariston EBMH 18220 NX

Характеристики холодильника Hotpoint-Ariston ECFT 1813 HL, фото

Взаимодействие с другими людьми

Hotpoint-Ariston ECFT 1813 HL Фото

Пожалуйста, помогите проекту! Пожалуйста, поделитесь! Спасибо!

Характеристики холодильника Hotpoint-Ariston ECFT 1813 HL:

мощность замораживания кг / сутки)
расположение холодильника отдельно стоящее
расположение морозильного отделения снизу
управление электронное
тип холодильное холодильник с морозильной камерой
охлаждающая жидкость rus
производитель Hotpoint-Ariston
способ разморозки холодильника no frost
способ разморозки морозильной камеры no frost
количество компрессоров 1
3. 00
возможность изменения положения двери да
количество дверей 2
количество камер 2
дополнительные опции отображение температуры, суперзамораживание
уровень шума (дБ) 43

КПД и потребляемая мощность:

потребляемая мощность (кВтч / год) 365.00
энергетический класс класс a

Размеры:

общий объем холодильника (л) 303.00
объем холодильной камеры (л) 228.00
объем морозильной камеры (л) 75.00
вес (кг) 72.00
ширина (см) 60,00
высота (см) 185.00
глубина (см) 67,00

Безопасность:

защита детей нет
режим «отпуск» нет

Купить Холодильник Hotpoint-Ariston ECFT 1813 HL можно в интернет-магазинах

Каталог: Холодильник

Взаимодействие с другими людьми Взаимодействие с другими людьми
$ 99,99 Cooluli Infinity 15-литровый компактный мини-холодильник с подогревом / охладителем для автомобилей, дорожных поездок, домов, офисов и общежитий (белый)
279 долларов. 99 Daewoo FR-044RCNM Retro Компактный холодильник 4.4 куб. Ft. | Мятно-зеленый
Мини-холодильник hOmeLabs за $ 199,99 - Холодильник под прилавком емкостью 3,3 куб. Фута с закрытым отсеком для охлаждения - Маленькая машина для хранения продуктов для напитков для офиса, общежития или квартиры с регулируемыми съемными стеклянными полками
$ 29,99 Магнитная доска для сухого стирания для кухонного холодильника: с технологией защиты от пятен - два размера - включает 4 маркера и большой ластик с магнитами - органайзер для белой доски на холодильнике и планировщик
39 долларов.99 Waterspecialist DA29-00020B Фильтр для воды холодильника, сменный для Samsung HAF-CIN, HAF-CIN / EXP, DA29-00020A / B, DA97-08006A, RF28HMEDBSR, RF4287HARS, RF263TEAESG, Rh32H9010SR (упаковка из 3 шт.)
3-летний план защиты кухонной техники Assurant в размере 5,60 долларов США (0–49,99 долларов США)

---

Используйте форму ниже, чтобы выбрать:

способ разморозки холодильника

2020-2021

Acheter Frigo Hotpoint-Ariston ECFT 1813 HL en ligne / Photo, les caractéristiques / capabel.

org
Взаимодействие с другими людьми

Фото Frigo Hotpoint-Ariston ECFT 1813 HL

S'il vous plaît aider le projet! S'il vous plaît partagez-le! Je vous remercie!

les caractéristiques

 • управление: электронное устройство
 • количество камер: 2
 • количество компрессоров: 1
 • Представитель: au dessous de
 • Lieu de réfrigérateur: debout séparément
 • pasgérer congélateur: debout séparément pasgérer Фасон деконжелера и рефрижератора: pas de gel
 • производитель: Hotpoint-Ariston
 • Тип рефрижератора: réfrigérateur avec congélateur
 • Nombre de Portes: 2
 • Возможности смены позиции de la porte: oui
 • Niveau de Bruit (dB): 43
 • дополнительных опций: температура, суперконгелляция
 • Pouvoir de congélation (кг / журнал) ): 3. 00
 • жидкость для повторного нанесения: r600a (изобутан)

l'efficacité et la consomitation d'énergie

 • энергетический класс: класс
 • энергопотребление (кВтч / год): 365,00

хвосты

 • общий объем рефрижератора (л): 303,00
 • объем параллельного охлаждения (л): 228,00
 • объем конденсатора (л): 75,00
 • порций (кг): 72,00
 • Profondeur (см): 67 .00
 • Largeur (см): 60.00
 • Hauteur (cm): 185.00

sécurité

 • режим "vacances": не
 • защита: не

Вскрытие Hotpoint-Ariston ECFT 1813 HL Frigo dans les magasins en ligne

Каталог: Frigo

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus. Взаимодействие с другими людьми Взаимодействие с другими людьми
Haier HRF628IF6 - холодный американский (Autonome, Argent, Américain, A +, LED, SN, ST, Non)
359,95 евро Candy CCBS 5172XH Autonome 227L A + Acier inoxydable réfrigérateur-congélateur - Réfrigérateur-congélateurs (227 L, ST, 42 дБ, 2,5 кг / 24 часа, A +, Acier inoxydable)
Haier CFE633CSE réfrigérateur-congélateur - réfrigérateurs-congélateurs (Autonome, Argent, Droite, 310L, 342L, SN, T)
10,99 евро Anpro 60 шт. Aimants Neodyme Rond Diamètre 10 мм, 2 мм d'Epaisseur Traction Puissante de 200 г (Un Petit Aimant) Pour Suspendre papier, досье, фото, квитанции на Cadre Aimanté ou Sur Frigo, Tableau magnétique
14,99 евро Wpro USC100 / 1 - Аксессуары для рефрижераторов / фильтровальных фильтров в Eau Externe для рефрижераторов Side-by-Side Whirlpool / Convient и nombreux modèles (et beaucoup plus, Samsung, LG) - белый
29,99 евро Tableau Blanc Magnétique A3 + Pour Frigo, Cuisine Menu Liste des Courses, Rappel Quotidien Planifier, Gribouillis des Enfants Tableau Aimanté, Flexible Effaçable à sec Tableaux Mémo, 4 Marqueurs 1 Effaceur

---

Используйте формулу для выбора:

854009 () (Индезит) (Стинол)

(Индезит) (Стинол) 854009 5701010

:

C00854009

:

СТИНОЛ 107ER (LZ)

СТИНОЛ 116Q (LZ)

СТИНОЛ 117ER (LZ)

СТИНОЛ 120ЕР (LZ)

СТИНОЛ РФ НФ-345 (ЛЗ)

СТИНОЛ РФ-345 (ЛЗ)

СТИНОЛ РФ-370 (ЛЗ)

STINOL RFC-370 (LZ)

ИНДЕЗИТ С 138 (LZ)

INDESIT CA 140 (LZ)

INDESIT C 240 (LZ)

ИНДЕЗИТ C 138 NF (LZ)

ИНДЕЗИТ C 138 S (LZ)

INDESIT CA 140 S (LZ)

ИНДЕЗИТ C 240 S (LZ)

ИНДЕЗИТ C 138 NF S (LZ)

ИНДЕЗИТ C 138 Т (LZ)

ARISTON MBA 2185 (LZ)

ARISTON MB 2185 NF (LZ)

ARISTON MBA 2200 (LZ)

ARISTON MBA 2185 X (LZ)

ARISTON MBA 2200 X (LZ)

ИНДЕЗИТ C 238G

ИНДЕЗИТ CA 140G INOX (LZ)

INDESIT C 240G X ЯЩИК (LZ)

ARISTON MBA 2185 SL (LZ)

ARISTON MBA 2200 SL (LZ)

INDESIT B 18 (LZ)

INDESIT B 18 (LZ)

ИНДЕЗИТ B 18 S (LZ)

ИНДЕЗИТ B 18 S (LZ)

INDESIT B 18 т (LZ)

INDESIT B 18 т (LZ)

INDESIT BH 18 (LZ)

ИНДЕЗИТ B 18 NF (LZ)

ИНДЕЗИТ B 18 NF S (LZ)

INDESIT BH 18 NF (LZ)

INDESIT BA 20 (LZ)

INDESIT BA 20 (LZ)

ИНДЕЗИТ BA 20 S (LZ)

INDESIT BA 20 X (LZ)

INDESIT BA 20 X (LZ)

INDESIT BH 20 (LZ)

INDESIT BH 20 S (LZ)

INDESIT BH 20 X (LZ)

ARISTON MBA 1185 В (LZ)

ARISTON MBA 1200 В (LZ)

ИНДЕСИТ СБ 185

ИНДЕСИТ СБ 185

ИНДЕСИТ СБ 200

ИНДЕЗИТ БЫТЬ 18 FNF

ИНДЕЗИТ БЫТЬ 18 FNF

ИНДЕЗИТ БЕА 18 FNF

ИНДЕЗИТ БЫТЬ 18. L FNF

ИНДЕЗИТ БЫТЬ 18.L FNF

ИНДЕЗИТ БЫТЬ 18 FNF S

ИНДЕЗИТ БЫТЬ 18 FNF S

Hotpoint-Ariston 1185.1 юаней F

Hotpoint-Ariston 1185.1 юаней F

Хотпойнт-Аристон RMBA 1185.1 F

Хотпойнт-Аристон RMBA 1185.1 F

Hotpoint-Ariston RMB 1185.L F

Hotpoint-Ariston RMB 1185.L F

Hotpoint-Ariston 1185 юаней.1 S F

Hotpoint-Ariston 1185.1 S F

юаней

Hotpoint-Ariston 1185.1 X F

юаней

Hotpoint-Ariston 1185.1 X F

юаней

Хотпойнт-Аристон RMBDA 1185.1 F

Хотпойнт-Аристон RMBDA 1185.1 S F

Хотпойнт-Аристон RMBDA 3185.1

Hotpoint-Ariston RMBA 1200.L V

Hotpoint-Ariston RMBA 1185.L V

Хотпойнт-Аристон РМБА 2200.L

Hotpoint-Ariston RMBA 2200.LS

Hotpoint-Ariston RMBA 2200.LS

Hotpoint-Ariston RMBA 2200.L X

Hotpoint-Ariston RMBA 2200.L X

Hotpoint-Ariston RMBA 2185.L

Hotpoint-Ariston RMBA 2185. L S

Hotpoint-Ariston RMBA 2185.L X

INDESIT BA 20 В

Хотпойнт-Аристон РМБА 1185.L SV

Hotpoint-Ariston RMBA 1185.L SV

Hotpoint-Ariston RMBHA 3200 L.X

Хотпойнт-Аристон RMBMA 1185.1 F

Хотпойнт-Аристон RMBMA 3185.1

ИНДЕЗИТ B 18 FNF NX H

ИНДЕЗИТ B 18 FNF NX H

Hotpoint-Ariston 1185

юаней

Hotpoint-Ariston RMBA1185.1CR FH

Хотпойнт-Аристон RMBA1185.1 SB FH

Hotpoint-Ariston RMB 1185 SB

Hotpoint-Ariston RMB 11852 F

Хотпойнт-Аристон RMBA 11851

Хотпойнт-Аристон RMBA 11851

Хотпойнт-Аристон RMBA 12002

ИНДЕЗИТ B 18 D FNF

Hotpoint-Ariston RMBA 2200.L X H

Hotpoint-Ariston RMBA 2200.L H

Хотпойнт-Аристон РМБА 2200.LS H

Хотпойнт-Аристон RMBMA 1185.1 F H

Хотпойнт-Аристон RMBMA 1185.1 F H

Хотпойнт-Аристон RMBMA 1185.1 S F H

Хотпойнт-Аристон RMBMA 1185.1 S F H

Hotpoint-Ariston юаней 12002

Хотпойнт-Аристон RMBA 12001

Хотпойнт-Аристон RMBA 12001

ИНДЕЗИТ БЕА 181 FNF

Хотпойнт-Аристон РМБМАА 1185. 1 F H

Горячие точки-Аристон RMBMAA 1185.1 F SB H

Горячие точки-Аристон RMBMAA 1185.1 F SB H

Hotpoint-Ariston RMBA 1200.L V H

Hotpoint-Ariston RMBA 1200.L V H

ИНДЕЗИТ БЕА 18 (LZ)

Hotpoint-Ariston RMBA 12002.L V H

Хотпойнт-Аристон HBD 1182.3 F H

Хотпойнт-Аристон HBM 1181.3 F

Хотпойнт-Аристон HBM 1201.4 F H ​​

Хотпойнт-Аристон HBD 1201.3 SB F H

Хотпойнт-Аристон HBM 1181.3 S F H

Хотпойнт-Аристон HBD 1181.3 F H

Хотпойнт-Аристон HBD 1181.3 S F H

Хотпойнт-Аристон HBM 1181.4 S V

Hotpoint-Ariston HBM 1181,4 В

Hotpoint-Ariston HBM 1201,4 В

Хотпойнт-Аристон HBM 1181.3 H

Хотпойнт-Аристон HBM 1181.3 S H

Хотпойнт-Аристон HBM 2201.4 H

Хотпойнт-Аристон HBD 1181.3 H

Хотпойнт-Аристон HBM 1181.3

Хотпойнт-Аристон HBM 1201.4 H

Хотпойнт-Аристон HBM 1201.4

Хотпойнт-Аристон HBM 1201. 4

Хотпойнт-Аристон HBM 1201.4 S H

Хотпойнт-Аристон HBM 1201.3

Хотпойнт-Аристон HBM 2201.4 х в

Hotpoint-Ariston HBM 1181.4 SB

Хотпойнт-Аристон HBM 2181.4

Хотпойнт-Аристон HBM 2181.4 X

Хотпойнт-Аристон HBM 1181.3 S F

Хотпойнт-Аристон HBM 1180.3 F

Хотпойнт-Аристон HBM 1181.3 X F

Хотпойнт-Аристон HBM 1181.2 F

Хотпойнт-Аристон HBM 1201.1

Хотпойнт-Аристон HBM 1181.4 F

Хотпойнт-Аристон HBM 1180.4

Хотпойнт-Аристон HBM 1180.4

ИНДЕСИТ НБА 18 FNF

INDESIT NBEA 18 FNF S

INDESIT NBHA 20

ИНДЕСИТ НБА 18

ИНДЕЗИТ НБА 18 S

INDESIT NBHA 20 NX

INDESIT NBA 18 D FNF

ИНДЕЗИТ НБА 18 FNF NX H

ИНДЕСИТ НБА 18 Т

INDESIT NB 18.L FNF

INDESIT NBA 181 FNF

INDESIT NBA 20 NX

ИНДЕСИТ НБА 181

ИНДЕЗИТ НБА 20 S

ИНДЕСИТ НБА 20

ИНДЕСИТ НБА 201

INDESIT NBA 18 NX

INDESIT SB 185 L

Хотпойнт-Аристон HBM 1182. 4 H

Хотпойнт-Аристон HBM 1182.4 H

Хотпойнт-Аристон HBD 1201.4 F

Хотпойнт-Аристон HBD 1201.3 M F H

Хотпойнт-Аристон HBM 1181.3 M

Хотпойнт-Аристон HBD 1181.3 M F H

Хотпойнт-Аристон HBM 1202.4 M

Хотпойнт-Аристон HBD 1201.3 X F

INDESIT BIA 201

INDESIT BIA 201

INDESIT BIA 20 X

INDESIT BIA 20 X

INDESIT BIA 18

INDESIT BIA 18

INDESIT BIA 181

INDESIT BIA 18 S

INDESIT BIA 18 S

ИНДЕЗИТ BIA 18 X

ИНДЕЗИТ BIA 18 X

INDESIT BIA 18 T

INDESIT BIA 18 T

Хотпойнт-Аристон НВТ 1201.3 месяца NF H

Хотпойнт-Аристон HBT 1181.3 S NF H

Хотпойнт-Аристон HBT 1181.3 NF H

Хотпойнт-Аристон ECFD 2013 XL

Хотпойнт-Аристон HBD 1201.3 SB NF H

Хотпойнт-Аристон HBD 1201.3 X NF H

Хотпойнт-Аристон HBD 1201.3 M NF H

Хотпойнт-Аристон HBD 1201.4 NF

Хотпойнт-Аристон ECFD 2013 SHL

Хотпойнт-Аристон HBD 1182. 3 NF H

Хотпойнт-Аристон HBM 1201.4 NF H

Hotpoint-Ariston HBD 1182,3 М NF H

Хотпойнт-Аристон HBM 1181.4 X NF H

Хотпойнт-Аристон HBM 1181.3 S NF

Хотпойнт-Аристон HBM 1181.3 X NF

Хотпойнт-Аристон HBM 1181.2 NF

Hotpoint-Ariston HBM 1180.3 NF

Хотпойнт-Аристон HBM 1181.3 NF H

Хотпойнт-Аристон HBM 1181.3 NF

Хотпойнт-Аристон ECF 1814 L

INDESIT BIA 20 NF Y H

INDESIT BIA 20 NF Y S H

INDESIT BI 18 NF L

ИНДЕЗИТ BIA 18 NF

ИНДЕЗИТ BIA 181 NF

ИНДЕЗИТ БИ 18 НФ С

ИНДЕЗИТ IBF 181 S

INDESIT BIA 18 NF X H

ИНДЕЗИТ БИХА 18,50

ИНДЕЗИТ НБС 20 А

ИНДЕЗИТ НБС 18 А

ИНДЕЗИТ BIAA 20 S H

ИНДЕЗИТ BIAA 20 H

ИНДЕЗИТ BIAA 18 H

ИНДЕЗИТ BIAA 18 H

ИНДЕЗИТ BIAA 18 S H

Хотпойнт-Аристон ECFT 1813 HL

Hotpoint-Ariston EC 2011

Хотпойнт-Аристон EC 1824 H

ИНДЕСИТ ИБ 181

ИНДЕСИТ ИБФ 181

Хотпойнт-Аристон HBU 1201. 4 X NF H O3

Хотпойнт-Аристон HBU 1201.4 NF H O3

Hotpoint-Ariston HBM 1182.2 NF (Украина)

Hotpoint-Ariston HBM 1182,4 В (Украина)

INDESIT BIAA 18 NF (UA)

INDESIT BIAA 181 (UA)

INDESIT BIAA 18 (UA)

Хотпойнт-Аристон HBU 1181.3 NF H O3

INDESIT NBS 20 AA (UA)

ИНДЕЗИТ BIA 181 X

ИНДЕЗИТ BIA 181 NF C

INDESIT BIA 18 NF C H

ИНДЕЗИТ BIA 18 NF C

Хотпойнт-Аристон НВС 1181.3 NF H

Хотпойнт-Аристон ECFB 1813 HL

INDESIT BIAA 18 NF.1 (UA)

ИНДЕЗИТ BIA 18 NF G

INDESIT ES 18

INDESIT ES 20

INDESIT IBS 18 AA (UA)

INDESIT IBS 20 AA (UA)

Гидромассажная ванна LERAN CBF 187 W

Гидромассажная ванна LERAN CBF 200 W

Гидромассажная ванна LERAN CBF 200 W

СТИНОЛ СТС 185

СТИНОЛ СТС 200

Гидромассажная ванна NEDISAD ST 18

Whirlpool RF-CD320IT / W

Whirlpool RF-CD340IT / W

Уплотнитель дверцы холодильника 1009X571 MM ARISTON INDESIT STINOL C00854009 INDESIT Уплотнитель дверцы 569 грн

Оригинальный уплотнитель (резина) дверцы холодильника для холодильников STINOL, INDESIT, ARISTON, HOTPOINT-ARISTON.

Размер: 1009 х 571 мм.

юаней х 270 280 510 530 260 270 120 130

Совместимость

(Данная информация носит справочный характер и может быть неточной, для более детального выбора обращайтесь к менеджеру)

Коммерческий код Модель Марка
107ER (LZ) СТИНОЛ
116Q (LZ) СТИНОЛ
117ER (LZ) СТИНОЛ
120ER (LZ) СТИНОЛ
РФ НФ-345 (ЛЗ) СТИНОЛ
РФ-345 (ЛЗ) СТИНОЛ
РФ-370 (ЛЗ) СТИНОЛ
RFC-370 (LZ) СТИНОЛ
C 138 (LZ) ИНДЕСИТ
CA 140 (LZ) ИНДЕСИТ
C 240 (LZ) ИНДЕСИТ
C 138 NF (LZ) ИНДЕСИТ
C 138 S (LZ) ИНДЕСИТ
CA 140 S (LZ) ИНДЕСИТ
C 240 S (LZ) ИНДЕСИТ
C 138 NF S (LZ) ИНДЕСИТ
C 138 т (LZ) ИНДЕСИТ
МБА 2185 (LZ) ARISTON
8699370 МБ 2185 NF (LZ) ARISTON
МБА 2200 (LZ) ARISTON
МБА 2185 X (LZ) ARISTON
МБА 2200 X (LZ) ARISTON
C 238G ИНДЕСИТ
CA 140G INOX (LZ) ИНДЕСИТ
C 240G X ЯЩИК (LZ) ИНДЕСИТ
МБА 2185 SL (LZ) ARISTON
МБА 2200 SL (LZ) ARISTON
В 18 (LZ) ИНДЕСИТ
В 18 (LZ) ИНДЕСИТ
B 18 S (LZ) ИНДЕСИТ
B 18 S (LZ) ИНДЕСИТ
B 18 т (LZ) ИНДЕСИТ
B 18 т (LZ) ИНДЕСИТ
BH 18 (LZ) ИНДЕСИТ
B 18 NF (LZ) ИНДЕСИТ
B 18 NF S (LZ) ИНДЕСИТ
BH 18 NF (LZ) ИНДЕСИТ
BA 20 (LZ) ИНДЕСИТ
BA 20 (LZ) ИНДЕСИТ
BA 20 S (LZ) ИНДЕСИТ
BA 20 X (LZ) ИНДЕСИТ
BA 20 X (LZ) ИНДЕСИТ
BH 20 (LZ) ИНДЕСИТ
BH 20 S (LZ) ИНДЕСИТ
BH 20 X (LZ) ИНДЕСИТ
МБА 1185 В (LZ) ARISTON
МБА 1200 В (LZ) ARISTON
8699

200

SB 185 ИНДЕСИТ
8699

200

SB 185 ИНДЕСИТ
8699

230

SB 200 ИНДЕСИТ
BE 18 FNF ИНДЕСИТ
BE 18 FNF ИНДЕСИТ
BEA 18 FNF ИНДЕСИТ
BE 18. L FNF ИНДЕСИТ
BE 18.L FNF ИНДЕСИТ
BE 18 FNF S ИНДЕСИТ
BE 18 FNF S ИНДЕСИТ
1185,1 юаней Hotpoint-Ariston
1185 юаней.1 F Hotpoint-Ariston
RMBA 1185.1 F Hotpoint-Ariston
RMBA 1185.1 F Hotpoint-Ariston
RMB 1185.L F Hotpoint-Ariston
RMB 1185.L F Hotpoint-Ariston
1185 юаней.1 S F Hotpoint-Ariston
юаней 1185,1 юаней Hotpoint-Ariston
юаней 1185,1 X F Hotpoint-Ariston
юаней 1185,1 X F Hotpoint-Ariston
RMBDA 1185. 1 F Hotpoint-Ariston
РМБДА 1185.1 S F Hotpoint-Ariston
юаней 3185,1 Hotpoint-Ariston
RMBA 1200.L V Hotpoint-Ariston
RMBA 1185.L V Hotpoint-Ariston
RMBA 2200.L Hotpoint-Ariston
юаней 2200.LS Hotpoint-Ariston
юаней 2200.LS Hotpoint-Ariston
юаней 2200.L X Hotpoint-Ariston
юаней 2200.L X Hotpoint-Ariston
RMBA 2185.L Hotpoint-Ariston
Юань 2185.L S Hotpoint-Ariston
юаней 2185.L X Hotpoint-Ariston
BA 20 В ИНДЕСИТ
RMBA 1185. L SV Hotpoint-Ariston
RMBA 1185.L SV Hotpoint-Ariston
юаней 3200 л. Hotpoint-Ariston
RMBMA 1185.1 F Hotpoint-Ariston
юаней 3185,1 Hotpoint-Ariston
B 18 FNF NX H ИНДЕСИТ
B 18 FNF NX H ИНДЕСИТ
1185 юаней Hotpoint-Ariston
RMBA1185.1CR FH Hotpoint-Ariston
RMBA1185.1 SB FH Hotpoint-Ariston
юаней 1185 SB Hotpoint-Ariston
8699

610
юаней 11852 F Hotpoint-Ariston
юаней 11851 Hotpoint-Ariston
юаней 11851 Hotpoint-Ariston
юаней 12002 Hotpoint-Ariston
B 18 D FNF ИНДЕСИТ
юаней 2200. Д X В Hotpoint-Ariston
RMBA 2200.L H Hotpoint-Ariston
юаней 2200.LS H Hotpoint-Ariston
RMBMA 1185.1 F H Hotpoint-Ariston
RMBMA 1185.1 F H Hotpoint-Ariston
Юань 1185.1 S F H Hotpoint-Ariston
RMBMA 1185.1 S F H Hotpoint-Ariston
юаней 12002 Hotpoint-Ariston
юаней 12001 Hotpoint-Ariston
юаней 12001 Hotpoint-Ariston
BEA 181 FNF ИНДЕСИТ
РМБМАА 1185.1 F H Hotpoint-Ariston
RMBMAA 1185.1 F SB H Hotpoint-Ariston
RMBMAA 1185. 1 F SB H Hotpoint-Ariston
RMBA 1200.L V H Hotpoint-Ariston
RMBA 1200.L V H Hotpoint-Ariston
BEA 18 (LZ) ИНДЕСИТ
юаней 12002.L V H Hotpoint-Ariston
HBD 1182,3 F H Hotpoint-Ariston
HBM 1181.3 F Hotpoint-Ariston
HBM 1201.4 F H ​​ Hotpoint-Ariston
HBD 1201.3 SB F H Hotpoint-Ariston
HBM 1181.3 S F H Hotpoint-Ariston
HBD 1181,3 F H Hotpoint-Ariston
HBD 1181,3 S F H Hotpoint-Ariston
HBM 1181.4 S V Hotpoint-Ariston
HBM 1181,4 В Hotpoint-Ariston
HBM 1201. 4 В Hotpoint-Ariston
HBM 1181,3 H Hotpoint-Ariston
HBM 1181,3 S H Hotpoint-Ariston
8699

410

HBM 2201,4 H Hotpoint-Ariston
HBD 1181,3 H Hotpoint-Ariston
8699

440

HBM 1181.3 Hotpoint-Ariston
HBM 1201,4 H Hotpoint-Ariston
8699

480

HBM 1201,4 Hotpoint-Ariston
8699

480

HBM 1201,4 Hotpoint-Ariston
HBM 1201.4 S H Hotpoint-Ariston
HBM 1201.3 Hotpoint-Ariston
8699

530

HBM 2201,4 X В Hotpoint-Ariston
8699

550

HBM 1181.4 SB Hotpoint-Ariston
HBM 2181,4 Hotpoint-Ariston
HBM 2181,4 X Hotpoint-Ariston
HBM 1181. 3 S F Hotpoint-Ariston
HBM 1180.3 F Hotpoint-Ariston
HBM 1181,3 X F Hotpoint-Ariston
HBM 1181.2 F Hotpoint-Ariston
HBM 1201.1 Hotpoint-Ariston
HBM 1181.4 F Hotpoint-Ariston
8699

980

HBM 1180,4 Hotpoint-Ariston
8699

980

HBM 1180,4 Hotpoint-Ariston
НБА 18 ФНФ ИНДЕСИТ
NBEA 18 FNF S ИНДЕСИТ
NBHA 20 ИНДЕСИТ
НБА 18 ИНДЕСИТ
НБА 18 S ИНДЕСИТ
NBHA 20 NX ИНДЕСИТ
НБА 18 Д ФНФ ИНДЕСИТ
НБА 18 FNF NX H ИНДЕСИТ
НБА 18 Т ИНДЕСИТ
NB 18. L FNF ИНДЕСИТ
8699

170

НБА 181 ФНФ ИНДЕСИТ
NBA 20 NX ИНДЕСИТ
НБА 181 ИНДЕСИТ
НБА 20 S ИНДЕСИТ
НБА 20 ИНДЕСИТ
НБА 201 ИНДЕСИТ
NBA 18 NX ИНДЕСИТ
SB 185 L ИНДЕСИТ
НВМ 1182.4 часа Hotpoint-Ariston
HBM 1182,4 H Hotpoint-Ariston
HBD 1201.4 F Hotpoint-Ariston
HBD 1201,3 M F H Hotpoint-Ariston
HBM 1181,3 млн Hotpoint-Ariston
HBD 1181.3 Пн В Hotpoint-Ariston
HBM 1202,4 млн Hotpoint-Ariston
HBD 1201,3 X F Hotpoint-Ariston
8699

300

BIA 201 ИНДЕСИТ
8699

300

BIA 201 ИНДЕСИТ
8699

330

BIA 20 X ИНДЕСИТ
8699

330

BIA 20 X ИНДЕСИТ
8699

350

BIA 18 ИНДЕСИТ
8699

350

BIA 18 ИНДЕСИТ
8699

360

BIA 181 ИНДЕСИТ
8699

380

BIA 18 S ИНДЕСИТ
8699

380

BIA 18 S ИНДЕСИТ
8699

390

BIA 18 X ИНДЕСИТ
8699

390

BIA 18 X ИНДЕСИТ
8699

410

BIA 18 T ИНДЕСИТ
8699

410

BIA 18 T ИНДЕСИТ
НВТ 1201. 3 месяца NF H Hotpoint-Ariston
HBT 1181.3 S NF H Hotpoint-Ariston
HBT 1181,3 NF H Hotpoint-Ariston
ECFD 2013 XL Hotpoint-Ariston
HBD 1201.3 SB NF H Hotpoint-Ariston
HBD 1201.3 X NF H Hotpoint-Ariston
HBD 1201,3 M NF H Hotpoint-Ariston
HBD 1201,4 NF Hotpoint-Ariston
ECFD 2013 SHL Hotpoint-Ariston
HBD 1182,3 NF H Hotpoint-Ariston
HBM 1201.4 NF H Hotpoint-Ariston
HBD 1182,3 M NF H Hotpoint-Ariston
HBM 1181,4 X NF H Hotpoint-Ariston
HBM 1181. 3 S NF Hotpoint-Ariston
HBM 1181,3 X NF Hotpoint-Ariston
8699

980
HBM 1181.2 НФ Hotpoint-Ariston
HBM 1180.3 NF Hotpoint-Ariston
HBM 1181.3 NF H Hotpoint-Ariston
HBM 1181,3 NF Hotpoint-Ariston
ECF 1814 л Hotpoint-Ariston
BIA 20 NF Y H ИНДЕСИТ
BIA 20 NF Y S H ИНДЕСИТ
BI 18 NF L ИНДЕСИТ
BIA 18 NF ИНДЕСИТ
BIA 181 NF ИНДЕСИТ
BI 18 NF S ИНДЕСИТ
IBF 181 S ИНДЕСИТ
BIA 18 NF X H ИНДЕСИТ
BIHA ​​18. 50 ИНДЕСИТ
НБС 20 А ИНДЕСИТ
НБС 18 А ИНДЕСИТ
BIAA 20 S H ИНДЕСИТ
BIAA 20 H ИНДЕСИТ
BIAA 18 H ИНДЕСИТ
BIAA 18 H ИНДЕСИТ
BIAA 18 S H ИНДЕСИТ
ECFT 1813 HL Hotpoint-Ariston
EC 2011 Hotpoint-Ariston
EC 1824 H Hotpoint-Ariston
8699

570

IB 181 ИНДЕСИТ
8699

600

IBF 181 ИНДЕСИТ
8699

340
HBU 1201.4 X NF H O3 Hotpoint-Ariston
8699

360
HBU 1201,4 NF H O3 Hotpoint-Ariston
HBM 1182. 2 NF (UA) Hotpoint-Ariston
HBM 1182,4 В (UA) Hotpoint-Ariston
BIAA 18 NF (UA) ИНДЕСИТ
8699

570
BIAA 181 (UA) ИНДЕСИТ
8699

630
BIAA 18 (UA) ИНДЕСИТ
HBU 1181.3 NF H O3 Hotpoint-Ariston
8699

900
NBS 20 AA (UA) ИНДЕСИТ
BIA 181 X ИНДЕСИТ
BIA 181 NF C ИНДЕСИТ
BIA 18 NF C H ИНДЕСИТ
BIA 18 NF C ИНДЕСИТ
HBC 1181.3 NF H Hotpoint-Ariston
ECFB 1813 HL Hotpoint-Ariston
BIAA 18 NF.1 (UA) ИНДЕСИТ
8699

020
BIA 18 NF G ИНДЕСИТ
8699 ES 18 ИНДЕСИТ
8699 ES 20 ИНДЕСИТ
8699 IBS 18 AA (Украина) ИНДЕСИТ
8699 IBS 20 AA (UA) ИНДЕСИТ
8699290 LERAN CBF 187 Вт Водоворот
8699310 LERAN CBF 200 Вт Водоворот
8699310 LERAN CBF 200 Вт Водоворот
8699 СТС 185 СТИНОЛ
8699 СТС 200 СТИНОЛ
8699510 НЕДИСАД СТ 18 Водоворот
8699
RF-CD320IT / W Водоворот
8699
RF-CD340IT / W Водоворот
8699770 СТС 185 S СТИНОЛ
8699680 STS 185 AA (UA) СТИНОЛ
8699800 STS 200 AA (UA) СТИНОЛ
.